Kontratatzailearen profila

State
Created by Marisa Fresneda
Erreferentzia
Hasiera 2017-03-21
Bukaera 2017-04-18
Esleipen data
Esleitua Esleitu gabea
Mota Obrak
Prozedura Irekia
Entitatea Lazkaoko Udala
Tramitazioa Arrunta
Titulo Eu Gurutze 1-6ko birrurbanizazio lanak, 4. fasea
Titulo Es 4ª fase obras de reurbanización Gurutze 1-6 (PLIEGO SUBSANADO 05/04/2017)
Descripcion_eu

GURUTZE 1-6 GUNEKO BIRRURBANIZAZIO PROIEKTUKO LANEN LAUGARREN FASEA LEHIAKETA BIDEZ ESLEITZEKO LIZITAZIO DEIALDIA


Udal Osoko Bilkurak, 2017ko otsailaren 28ko ohiko batzarraldian, “Gurutze 1-6ko Birrurbanizazio lanak, 4. Fasea” proiektuko lanen kontratazio espedientea onartu eta lehiaketa irekirako deialdia egitea erabaki du.

1.- Lizitazioaren xedea.-
Lizitazioaren xedea “Gurutze 1-6ko Birrurbanizazio lanak, 4. Fasea” obren esleipena da.

2.- Burutze epea.-
Burutze epea 6 hilabetekoa izango da.

3.- Esleitzeko modua.-
Kontratuaren xedea duten lanak lehiaketa ireki bidez esleituko dira.

4.- Lizitazio oinarria.-
Lizitazio oinarria ZAZPIEHUN ETA HIRUROGEITA HIRU MILA EHUN ETA HIRU euro eta LAUROGEI zentimo (763.103,80 €) gehi %21eko B.E.Z.ri dagokion EHUN ETA HIRUROGEITA MILA BERREHUN ETA BERROGEITA HAMAIKA euro eta LAUROGEI zentimo (160.251,80 €)tan finkatzen da, beheruntz hobetu daitekelarik.

5.- Eskaintzak baloratzeko erizpideak.-
Pleguan ezarritako balorazio erizpideak eta puntuak ondorengoak dira eta bertan adierazitako arauak erabiliko dira puntu hauek banatzerakoan:

1.- Prezioa: 56 punturaino.
2.- Bermearen epea: 12 punturaino.
3.- Proiektuaren, azpiegituren eta gaur egungo sareekin loturen azterketa. Aurkitutako interferentziak: 7 punturaino.
4.- Lanak dirauen bitartean trafikoan aurreikusten diren intzidentzien azterketa eta hauen irtenbidea: 10 punturaino.
5.- Obra plana eta lanen antolaketa: 15 punturaino.

6.- Behin behineko bermea.-
Ez da eskatzen

7.- Dokumentazioa eskuratzea.-

Proiektu eta pleguen kopiak nahi izanez gero, kontratatzailearen profilean ondorengo helbidean atera daitezke:

www.lazkao.eus

8.- Enpresa klasifikapena.-
Lizitazioan parte hartzeko enpresa klasifikapena ondorengo hau izango da:

• C Taldea, 6 Azpitaldea, e Kategoria

9.- Eskaintzak aurkezteko epea.-
Eskaintzak aurkezteko epea iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta handik hogeita sei egun naturaletara bukatuko da, eguerdiko ordu bietan, eguerdiko 12etan egun hau larunbata baldin bada. Eskaintzak goizeko 8etatik eguerdiko ordu 2etara bitartean jasoko dira Udaletxeko Sarrera Erregistroan astelehenetik ostiralera eta goizeko 9etatik eguerdiko 12etara larunbatetan.

10.- Lizitazioan parte hartu ahal izateko agiriak.-
Lizitazioan parte hartu nahi dutenek honako agiri hauek aurkeztu behar dituzte hiru gutun-azaletan sartuta:

- “KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA” azpititulua duen A gutun-azala. Bertan administrazio klausula partikularren pleguan adierazten diren dokumentuak jaso beharko dira.

- “BALIO JUDIZIO BATEN MENPE DAUDEN BALIOESPEN IRIZPIDEAK” azpititulua duen B gutun-azala. Bertan administrazio klausula partikularren pleguan adierazten diren dokumentuak jaso beharko dira.

- “DIRU-PROPOSAMENA ETA AUTOMATIKOKI BALIOESTEKO IRIZPIDEAK” azpititulua duen C gutun-azala. Bertan administrazio klausula partikularren pleguan adierazten diren dokumentuak jaso beharko dira.

11.- Proposamenak irekitzea.-
Proposamenak aurkezteko epea amaitutakoan Mahaiak jasotako A gutun-azalen irekitzea egingo du eta hala balegokio 3 egunetako epea emango du ikusitako akatsak lizitatzaileek konpon ditzaten.

B gutun-azaleko dokumentazio teknikoak, proposamenak ageriko egintzan irekiko dira, kontratatzailearen profilean eta onartutako lizitatzaileei bidaliko komunikazioan adierazitako leku, egun eta orduan.

C gutun-azaleko eskaintza ekonomikoen irekitzea, B kartazalak irekitzeko adierazi den modu berean egingo da.

12.- Kontratatzailearen profila.-
Kontratatzailearen profila, non deialdiaren inguruko informazioa azaltzen den eta pleguak eskuratu daitezkeen:

www.lazkao.eus

Baldintza Administratiboen Plegua

Proiektua

Descripcion_es

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO DE LAS OBRAS DE LA 4ª FASE DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE GURUTZE 1-6


El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 28 de febrero de 2017, ha aprobado el expediente de contratación de las obras del “Proyecto de Reurbanización de Gurutze 1-6 - Fase 4”, así como la convocatoria de concurso abierto.

1.- Objeto de la licitación.-
Es objeto de la licitación la adjudicación de las obras de “Proyecto de Reurbanización de Gurutze 1-6 - Fase 4”.

2.- Plazo de ejecución.-
El plazo de ejecución será de 6 meses.

3.- Forma de adjudicación.-
Los trabajos objeto del contrato se adjudicarán mediante con¬curso abierto.

4.- Tipo de licitación.-
Se fija el tipo de licitación en SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TRES euros y OCHENTA céntimos (763.103,80 €), más CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN euros y OCHENTA céntimos (160.251,80 €) correspondientes al 21% de I.V.A., mejorable a la baja.

5.- Criterios de valoración de ofertas.-
Los criterios de valoración y los puntos que se otorgarán a las ofertas de acuerdo a lo dispuesto en el pliego son los siguientes:

1.- Precio: hasta 56 puntos.
2.- Plazo de garantía: hasta 12 puntos.
3.- Estudio del proyecto, infraestructuras y conexiones con las redes actuales. Interferencias encontradas: hasta 7 puntos.
4.- Estudio de las incidencias previstas en el tráfico durante la obra y soluciones a las mismas: hasta 10 puntos.
5.- Programa de trabajo y plan de obra: hasta 15 puntos.

6.- Garantía provisional.-
No se exige.

7.- Obtención de documentación.-
Copia del proyecto y pliegos podrán obtenerse en el perfil del contratante en la siguiente dirección:

www.lazkao.eus

8.- Clasificación empresarial.-
La clasificación empresarial para participar en la licitación será la siguiente:

• Grupo C, Subgrupo 6, Categoría e

9.- Recepción de ofertas.-
El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 14:00 horas del vigésimo sexto día natural posterior al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, ó a las 12:00 horas si dicho día es sábado. Las ofertas se recibirán en horario de 08:00 a 14:00 horas en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, de lunes a viernes, y de 9:00 a 12:00 horas los sábados.

10.- Documentación para participar en la licitación.-
Los interesados en participar en la licitación, presentarán tres sobres que contendrán la siguiente documentación:

- Sobre A, subtitulada “CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR”. Contendrá la documentación que se relaciona en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

- Sobre B, denominado “CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR”. Contendrá la documentación que se relaciona en el pliego de cláusulas Administrativas particulares.

- Sobre C, denominado “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA”, que contendrá la documentación indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11.- Apertura de proposiciones.-
Una vez finalizado el plazo de presentación de propuestas, la Mesa procederá a la apertura de los sobres A, concediendo, si observase defectos materiales en la documentación, un plazo de 3 días a fin de que se subsanen las deficiencias observadas.

Los sobres B que contienen las documentaciones técnicas, serán abiertos en acto público el día y hora que se anunciará en el perfil del contratante y en la comunicación que se curse a las empresas licitadoras admitidas.

Los sobres C que contienen las propuestas económicas serán abiertos igualmente en la forma indicada para la apertura de los sobres B.

12.- Perfil de contratante.-
Perfil de contratante donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos:

www.lazkao.eus

Pliego de Cláusulas Administrativas (subsanado)

Proyecto