Kontratatzailearen profila

State
Created by Marisa Fresneda
Erreferentzia
Hasiera 2017-04-06
Bukaera 2017-04-21
Esleipen data
Esleitua Esleitu gabea
Mota Zerbitzuak
Prozedura Irekia
Entitatea Lazkaoko Udala
Tramitazioa Arrunta
Titulo Eu Etxeko Laguntza Programaren zeharkako kudeaketa (2017/04/07an PLEGUA ZUZENDU DA) 2017-04-12an ESKEINTZAK AURKEZTEKO AZKEN EGUNA zuzendu da
Titulo Es Gestión indirecta del Programa de Ayuda a Domicilio (PLIEGO SUBSANADO 07/04/2017) Modificada FECHA FIN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS el 12-04-2017
Descripcion_eu

LAZKAOKO UDALAREN ETXEKO LAGUNTZA PROGRAMAREN ZEHARKAKO KUDEAKETA ESLEITZEKO LIZITAZIO DEIALDIA


2017ko otsailaren 28ko osoko bilkuraren akordioaren bidez Lazkaoko Udalak Etxeko Laguntza Programaren zeharkako kudeaketaren esleipena egiteko kontratazio espedientea, hala nola prozedura ireki bidezko lehiaketaren deialdia onartu zuen.

1.- Kontratuaren xedea.-
Kontratuaren xedea Lazkaoko Udalaren Etxeko Laguntza Programaren zeharkako kudeaketa da.

2.- Izapidaketa, prozedura.-
a) Izapidaketa: ohikoa
b) Prozedura: irekia

3.- Kontratuaren iraupena.-
Bi urte, gehienez ere beste bi urterako luzapenerako aukerarekin.

4.- Lizitaziorako oinarri aurrekontua.-
Lizitazioa ondorengo prezio/orduko oinarri duen gainean egingo da:

- Arreta ordua: 18,14 € gehi BEZ.
- Jaiegunetako arreta ordua: 21,79 € gehi BEZ.

Urteko zenbatetsitako orduak: 8.200

5.- Esleipenerako oinarri izango diren erizpideak.-
Proposamenen baloraketarako eta ekonomikoki eskeintza abantailatsuena zein den zehazterakoan, puntuaketa izango duten esleipeneko hainbat erizpide hartuko dira kontutan:

- Eskaintza ekonomikoa, 51 punturaino.
- Etxez etxeko laguntzako prestazio proiektua, 20 punturaino.
- Langileak kudeatzeko proiektua, 19 punturaino.
- Hobetzeko proposamenak, 10 punturaino.

Puntuaketa maximoa 100 puntu izango da

6.- Dokumentazio eta informazioa lortzea.-
Proiektu eta pleguen kopiak nahi izanez gero, kontratatzailearen profilean ondorengo helbidean atera daitezke:

www.lazkao.eus

7.- Kontratistaren berariazko betekizunak.-
Enpresariek kontratu hau burutzeko eska daitekeen gaitasun enpresarial edo profesionala izan beharko dute.

8.- Eskeintzak aurkeztea:

a) Aurkezteko azken eguna: lizitazio honen iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, egutegiko 15 eguneko epean.
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: administrazio klausula partikularren 20.ean adierazitakoa.
c) Aurkezte tokia:

- Entitatea: Lazkaoko Udala
- Helbidea: Euskadi Enparantza 1
- Udalerria: 20210 LAZKAO

9.- Eskeintzak irekitzea:

9.1. B kartazalak irekitzea, Diskrezionalki balioztatzeko erizpideeak ebaluatzeko dokumentazioa

a) Entitatea: Lazkaoko Udala
b) Helbidea: Euskadi Enparantza 1
c) Udalerria eta posta kod.: 20210 LAZKAO
d) Eguna eta ordua: B gutun-azaleko dokumentazio teknikoak, proposamenak ageriko egintzan irekiko dira, kontratatzailearen profilean eta onartutako lizitatzaileei bidaliko komunikazioan adierazitako egun eta orduan.

9.2. C kartazalak irekitzea: ekonomi proposamenak

a) Entitatea: Lazkaoko Udala
b) Helbidea: Euskadi Enparantza 1
c) Udalerria: LAZKAO
d) Eguna eta ordua: proposamen ekonomikoak jasotzen dituzten C gutun-azalak, ageriko egintzan irekiko dira, kontratatzailearen profilean eta onartutako lizitatzaileei bidaliko komunikazioan adierazitako egun eta orduan.

10.- Pleguak eskuratu daitezken informatika ataria edo web orria:

http://www.lazkao.eus/

11.- Kontratatzailearen perfila:

http://www.lazkao.eus/

Baldintza Administratiboen Plegua (zuzendua)

Baldintza Teknikoen Plegua

Descripcion_es

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA GESTIÓN INDIRECTA DEL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAZKAO


Mediante acuerdo plenario de 28 de febrero de 2017, se aprobó el expediente de contratación para la adjudicación de la gestión indirecta del Programa de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Lazkao, así como la convocatoria de concurso por procedimiento abierto.

1.- Objeto del contrato.-
Es objeto del contrato la gestión indirecta del Programa de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Lazkao.

2.- Tramitación, procedimiento.-
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto

3.- Duración del contrato.-
Dos años, prorrogables por un máximo de otros dos.

4.- Presupuesto base de licitación.-
La licitación se hará sobre el precio/hora cuya base es la siguiente:

- Hora de atención: 18,14 € más IVA.
- Hora de atención festivos: 21,79 € más IVA.

Horas año estimadas: 8.200

5.- Criterios que han de servir de base para la adjudicación.-
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación:

- Oferta económica, hasta 51 puntos.
- Proyecto de prestación de la ayuda domiciliaria, hasta 20 puntos.
- Proyecto de gestión personal, hasta 19 puntos.
- Propuestas de mejora, hasta 10 puntos.

La puntuación máxima será de 100 puntos

6.- Obtención de documentación e información.-
Copia del proyecto y pliegos podrán obtenerse en el perfil del contratante en la siguiente dirección:

www.lazkao.eus

7.- Requisitos específicos del contratista.-
Contar con la habilitación empresarial o profesional necesaria para la realización de la actividad o prestación objeto del presente contrato.

8.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

b) Documentación a presentar: la indicada en la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación

- Entidad: Ayuntamiento de Lazkao
- Domicilio: Euskadi Enparantza 1
- Localidad: 20210 LAZKAO

9.- Apertura de las ofertas:

9.1. Apertura de sobres B, documentación para evaluar criterios de apreciación discrecional

a) Entidad: Ayuntamiento de Lazkao
b) Domicilio: Euskadi Enparantza 1
c) Localidad: Lazkao
d) Fecha y hora: Los sobres B que contienen las documentaciones técnicas, serán abiertos en acto público el día y hora que se anunciará en el perfil del contratante y en la comunicación que se curse a las empresas licitadoras admitidas.

9.2. Apertura de sobres C: Proposiciones económicas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Lazkao
b) Domicilio: Euskadi Enparantza 1
c) Localidad: Lazkao
d) Fecha y hora: Los sobres C que contienen las propuestas económicas, serán abiertos en acto público el día y hora que se anunciará en el perfil del contratante y en la comunicación que se curse a las empresas licitadoras admitidas.

10.- Portal informático o página web donde pueden obtenerse los pliegos:

http://www.lazkao.eus/

11.- Perfil de contratante:

http://www.lazkao.eus/

Pliego de Cláusulas Administrativas (subsanado)

Pliego de Cláusulas Técnicas