Kontratatzailearen profila

State
Created by Marisa Fresneda
Erreferentzia
Hasiera 2016-09-29
Bukaera 2016-10-25
Esleipen data 2016-12-15
Esleitua Esleitua
Mota Obrak
Prozedura Irekia
Entitatea Lazkao Lantzen, S.A.
Tramitazioa Arrunta
Titulo Eu Iturgaitzagan urbanizazio lanak: GI-2120 desbideratzea eta azpiko pasabidea. C kartazalen irekitzea azaroaren 25ean, ostirala, eguerdiko 12etan egingo da Udaletxean.
Titulo Es Obras de urbanización en Iturgaitzaga: desvío de la GI-2120 y paso subterráneo. La apertura de los sobres C se llevará a cabo el próximo viernes, 25 de noviembre, a las 12:00 horas en el Ayuntamiento.
Descripcion_eu

Lazkaoko 6.H.J.A. Iturgaitzagako urbanizazio proiektuaren GI-2120 handitzea eta A biala egitearen separataren eta GI-2120aren azpitik pasabidea egitearen obrak kontratatzeko prozedura irekiaren deialdia. 

Esleipenduna: Iparragirre Eraikuntza Lanak, S.L. - Excavaciones y Transportes ORSA, S.L. - Construcciones Iturrioz, S.A. U.T.E. Ley 18/1982 de 26 de mayo


1.- Entitate esleitzailea:
Erakundea: Lazkao Lantzen, SA.

2.- Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskribapena: Lazkaoko 6.H.J.A. Iturgaitzagako urbanizazio proiektuaren GI-2120 handitzea eta A biala egitearen separataren eta GI-2120aren azpitik pasabidea egitearen obrak kontratatzea.
b) Gauzatze-lekua: Lazkao.
c) Kontratua gauzatzeko epea: Sei hilabete.

3.- Izapideak, prozedura eta esleitzeko modua:
Prozedura: Irekia.

4.- Lizitazio-oinarriaren aurrekontua:
1.333.057,45 € (BEZik gabe).

5.- Bermeak:
Behin betikoa: Esleipenaren zenbatekoaren %5a.

6.- Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko:
Lazkaoko Udaletxea, Hirigintza Saila, Euskadi Enparantza 1, Lazkao. Telefonoa: 943.088.080 edo e-mail honetan:
udala@lazkao.eus
Kontratatzailearen profilera sarbidea: Lazkaoko Udalaren web-a: www.lazkao.eus.

7.- Kontratistaren baldintza espezifikoak:
Kaudimen ekonomiko-finantzarioa eta kaudimen teknikoa: Ikus Administrazio Klausulen Orria.

8.- Eskaintzen aurkezpena:
a) Aurkezteko azken eguna: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta 26. egun naturala.
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Ikus Administrazio Klausulen Orria.
c) Aurkezteko tokia: Lazkaoko Udaletxea, Euskadi Enparantza, 1. 20210 Lazkao.

9.- Beste aurreikuspen batzuk:
a) Azpikontratazioari dagokionean, beste aurreikuspen batzuen artean, SPKLTBaren 228. bis artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.
b) Balorazio-irizpideak: Ikus Administrazio Klausulen Orria.

Baldintza Administratiboen Plegua

Proiektua

Descripcion_es

Convocatoria del procedimiento abierto para la contratación de las obras de la separata de la ampliación del GI-2120 y vial A y paso subterráneo del GI-2120, del A.I.U. 6 del proyecto de urbanización del A.I.U.6 Iturgaitzaga de Lazkao. 

Adjudicatario: Iparragirre Eraikuntza Lanak, S.L. - Excavaciones y Transportes ORSA, S.L. - Construcciones Iturrioz, S.A. U.T.E. Ley 18/1982 de 26 de mayo


1.- Entidad adjudicadora:
Organismo: Lazkao Lantzen, S.A.

2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de ejecución de la separata de la ampliación del GI-2120 y vial A y paso subterráneo del GI-2120, del proyecto de urbanización del A.I.U.6 Iturgaitzaga de Lazkao
b) Lugar de ejecución: Lazkao.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base licitación:
1.333.057,45 € (IVA exlcuido).

5.- Garantías:
Definitiva: 5% del importe de la adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:
Ayuntamiento de Lazkao, Dpto. de Urbanismo, Euskadi Enparantza 1, Lazkao. Teléfono: 943.088.080 o en el siguiente e-mail: udala@lazkao.eus
Acceso al perfil del contratante: Web del Ayuntamiento de Lazkao: www.lazkao.eus.

7.- Requisitos específicos del Contratista:
Solvencia económico-financiera y solvencia técnica: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

8.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite presentación: 26 días naturales a contar del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Lazkao, Euskadi Enparantza, 1. 20210 Lazkao.

9.- Otras previsiones:
a) En materia de subcontratación, entre otras previsiones, será de aplicación lo dispuesto en el art. 228.bis del TRLCSP.
b) Criterios de valoración: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

Pliego de Cláusulas Administrativas

Proyecto